SVL-UCT, s.r.o.

SVL-UCT, s.r.o.

Vysokoškolákov 2989/6
010 08 Žilina
IČO: 50157230
DIČ: 2120208596

Informácie o kancelárii SVL-UCT, s.r.o.

Ekonomické služby

Spoločnosť SVL, s.r.o. poskytuje profesionálne služby v oblasti účtovníctva, daní, spracovania miezd a navyše Vám poskytne ekonomické a organizačné poradenstvo, zastupovanie pred úradmi sociálneho zabezpečenia ako i daňovým úradom. V našej spoločnosti sa môžete spoľahnúť na vysoký etický štandard, zaručujeme profesionalitu, kvalitu a diskrétnosť.                                                  

Poskytujeme komplet ekonomické služby pre fyzické a právnické osoby.

 

Jednoduché účtovníctvo - vypracujeme drobným žívnostníkom, neziskovým organizáciám.

Ponúkame:

 • komplexné vedenie účtovnej evidencie vrátane všetkých účtovných kníh
 • vypracovanie účtovných výkazov
 • evidencia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
 • finančný a operatívny leasing
 • spracovanie daňového priznania k DPH
 • ročná uzávierka a príprava údajov pre výpočet dane
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov
 • vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR.

 

Podvojné účtovníctvo - zabezpečujeme malým a stredne veľkým spoločnostiam, ktoré sú evidované v obchodnom registri SR, akciovým spoločnostiam, spoločnostiam s ručeným obmedzeným a verejným obchodným spoločnostiam.

Ponúkame:

 • komplexné spracovanie dokladov v sústave podvojného účtovníctva
 • posúdenie oprávnenosti uplatnenia nákladov v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov týkajúcich sa zdaňovacieho obdobia
 • evidencia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
 • finančný a operatívny leasing
 • spracovanie daňového priznania k DPH
 • vykonanie inventarizácie účtov k 31.12.
 • spracovanie účtovných výkazov
 • ročná účtovná uzávierka a ročná účtovná závierka
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov
 • vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR.

 

Mzdy

 • vedenie kompletnej mzdovej a personálnej agendy
 • prihlásenie a odhlásenie firiem i zamestnancov do poisťovní
 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • výpočet miezd a odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • spracovanie výkazov, prehľadov a hlásení
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca
 • spracovanie štatistických výkazov.

 

Daňové priznanie

Príprava účtovnej závierky je podstatnou súčasťou prípravy Vášho daňového priznania. Jej obsahom nie je len samotné daňové priznanie, ale kompletné uzatvorenie a inventarizácia všetkých účtov, ktorá samotnému daňovému priznaniu predchádza.

Poskytujeme komplexné daňové poradenstvo v závislosti od konkrétnych potrieb Vašej spoločnosti. Naše služby zahŕňajú najmä nasledovné oblasti:

 • Daň z príjmov – príprava kalkulácie dane z príjmov, výpočet preddavkov na daň z príjmov, daňové priznanie pre FO i PO, identifikácia rizikových oblastí, navrhovanie optimalizácie daňovej povinnosti.
 • DPH – daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty v mesačnej alebo kvartálnej periodicite, súhrnný výkaz, výpočet koeficientu, príprava žiadostí o vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí.
 • Miestne dane – splnenie oznamovacej povinnosti, spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností a daňového priznania k dani z motorových vozidiel, výpočet preddavkov.
 • Optimalizácia daňovej pozície klienta.
 • Odborné konzultácie a písomné stanoviská k vybraným daňovým problémov klienta, poskytovanie informácií o základných zmenách v legislatíve.
 • Zastupovanie klientov pri daňovej kontrole a vypracovanie odvolaní.
 • Vyhotovenie hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, splnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívy.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Kontaktná osoba: Ľudmila Brnová

SVL-UCT, s.r.o.

Vysokoškolákov 6

010 08 Žilina

Kde nás nájdete?